Pravidla soutěže o sadu výrobků Leitz Cosy na sociální síti INSTAGRAM

publikováno 07.02.2023 | čtení na 15 minut

Tato pravidla závazně upravují podmínky mikrosoutěže pořadané na profilu „Papera, s.r.o.“, která probíhá na Instagramové adrese : https://www.instagram.com/papera_czsk/ , (dále jen „soutěž“).

I. Pořadatel a organizátor soutěže
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Papera s r.o. se sídlem Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ 25945653, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 16618 (dále jen “pořadatel” a „organizátor“).
2. Tato soutěž není organizována společností META (www.instagram.com).

II. Termín a místo konání soutěže
1. Soutěž probíhá v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena a to od 7.2.2023 do 21.2.2022 do 23:59. 2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

III. Účastníci soutěže
1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky, který se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“). Každý soutěžící může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.
2. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.

IV. Účast v soutěži
1. Soutěžní odpovědi se vkládají ve formě komentářů pod příspěvkem s informací o soutěži.
2. Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
3. Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní odpovědi nesplňující podmínky těchto pravidel.
4. Ze soutěže budou dále vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy nebo příspěvky, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu se kterým je stránka provozována (dále jen „soutěž“).
5. Účastník odesláním příspěvku (komentáře) do soutěže prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje Pořadateli soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby Pořadatel soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval, užíval všemi způsoby.
6. Soutěžící se nemůže jedné soutěže účastnit opakovaně ani s jinou Instagramovou identitou; soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.

V. Mechanika soutěže a určení výherce:
1. Výherce soutěže se určuje podle principů dané soutěže uvedených v tomto článku. Zvolený princip soutěže je vždy uveden v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena.
2. Princip 1: v soutěži vyhrává náhodně vylosovaní soutěžící, jenž správně v komentáři odpověděli na danou otázku.
3. Výherce je vylosován jeden, a to ze všech českých a slovenských příspěvků (komentářů) dohromady.
4. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí. Následující pořadí bude dále upraveno v závislosti na změně výherce.

VI. Výhry:
1. Konkrétní výhra je uvedena níže v odstaveci- položky, které obsahují výherní set*, zobrazení výher ve vizuálu příspěvku je pouze ilustrativní fotografie.
2. Soutěžící může v rámci soutěže získat pouze 1 výhru (sadu).
3.Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou do 7 kalendářních dnů od skončení soutěže a bude vyzván, aby organizátorovi zaslal nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl organizátor dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.
4. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek, pravidel soutěže.
5. Pořadatel a organizátor nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v těchto podmínkách soutěže nebude moci být výhercům předána v souladu s těmito podmínkami soutěže. Organizátor ani Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpovědi nepovažuje za výherní.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
3. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo Pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
4. Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely Pořadateli soutěže jako správci osobních údajů a s jejich poskytnutím dalšímu zpracovateli za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník může tento souhlas kdykoli na adrese správce (pořadatel) odvolat.
5. Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastní v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení a pod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele nebo organizátora.
6. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii a mohou být nepříznivě ovlivněny na Pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel a Organizátor vylučují veškerou odpovědnost vyplývající z výše uvedeného.
7. Účastí v soutěži projevuje každý́ účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.

Ve Svitavách dne 7.2.2023

* položky, které obsahují výherní set :
• Obálka Leitz Cosy PP A4 - teplá žlutá
• Velkokapacitní desky Leitz Cosy neprůhledné , teplá žlutá
 Láhev dávkovací s pumpičkou Leitz Cosy - teplá žlutá
• Pořadač mobilní ACTIVE LEITZ Cosy A4 82 mm - teplá žlutá
• Zápisník kroužkový Leitz Cosy B5 linka - teplá žlutá